مهندسین مشاور مبناراه » سنجش از دور (Remote Sensing )

سنجش از دور: سنجش از دور و فتوگرامتری با بهره­ گیری از انواع داده­های هوایی و ماهواره­ای و انجام پردازش­های لازم به عنوان یکی از مهم­ترین بخش­های تولید اطلاعات مکانی و توصیفی بکار می­روند.

پاره ای از خدمات قابل ارائه توسط مهندسین مشاور مبنا راه البرز :

تبدیل عکس های هوایی و ماهواره ای به نقشه و تهیه انواع نقشه های عکسی و تصویری

فتوگرامتری برد کوتاه و انجام خدمات سنجش از دور

پردازش تصاویر و انجام تصحیحات هندسی مسطحاتی

رفع جابجایی ناشی از اختلاف ارتفاع، انجام تصحیحات طیفی

استخراج اطلاعات از داده های ماهوار ه ای و تهیه مدل ارتفاعی رقومی

(DTM,DEM,DSM)تهیه انواع نقشه های توپوگرافی ، مسطحاتی ،موضوعی،تصویری از تصاویر ماهواره ای

تهیه نقشه های پوشش زمینی و کاربری اراضی شهری و کشاورزی