مهندسین مشاور مبناراه » سیستم اطلاعات مکانی

یک سیستم اطلاعات مکانی GIS با ذخیره سازی داده­ های زمینی حاصل از داده­ های نقشه­ برداری زمینی، فتوگرامتری، سنجش از دور و رقومی نمودن نقشه­ های کاغذی موجود به همراه داده­ های توصیفی حاصل از آمار و ارقام موضوعی در زمینه­ های مختلف اقتصادی، اجتماعی و … امکان ایجاد یک پایـگاه اطلاعاتی را جهت تصمیم­ گیری هر چه بهتر فراهم می ­آورد.

پاره ای از خدمات قابل ارائه توسط مهندسین مشاور مبنا راه البرز :

طراحی و اجرای سیستمهای اطلاعات جغرافیایی پایه و کاربردی

طراحی و اجرای سیستمهای مدیریت خدمات شهری توسط GIS(آب،برق،فاضلاب،تلفن و …)

رقومی سازی نقشه های کاغذی

ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی تحت Web

ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی با توجه به نیاز مدیران