مهندسین مشاور مبناراه » هیدروگرافی

تمامی فعالیتهای تهیه نقشه از عمق دریا، اقیانوس، دریاچه‌های طبیعی و سدها و همچنین رودخانه‌ها در زمینه دانش هیدروگرافی میباشد.با توجه به موقعیت کشور عزیزمان و دارا بودن سواحل طولانی،این شاخه از نقشه برداری جزو پر اهمیت ترین فعالیتهای نقشه برداری میباشد.

پاره ای از خدمات قابل ارائه توسط مهندسین مشاور مبنا راه البرز :

- عمق یابی و تهیه نقشه از کف دریا ها و رودخانه ها و مطالعات جزرومدی

- جریان سنجی حرکت آب و محاسبات و تهیه جداول مربوطه و پیاده کردن موقعیت سکوهای حفاری چاه های نفت و گاز در دریا

- نمونه برداری از کف دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها